Statut

STATUT KATEHETSKOG UREDA VRHBOSANSKE NADBISKUPIJE

Glava prva: OPĆE STATUTARNE ODREDBE

I. Naziv, narav i zadaća

Čl. 1.

            Sukladno Općem direktoriju za katehezu – ODK (1997.) u Vrhbosanskoj nadbiskupiji je ustanovljen KATEHETSKI URED VRHBOSANSKE NADBISKUPIJE (dalje: KUVN).

To je tijelo pomoću kojega ordinarij, glava mjesne Crkve i učitelj vjere, ravna i usmjerava svu katehetsku djelatnost i usklađuje cjelokupno njezino uređenje i izvođenje u Nadbiskupiji (vidi: Kongregacija za kler, Opći direktorij za katehezu, 15. kolovoza 1997., br.265 i 267.; usp. Također Kongregacija za kler, Opći katehetski direktorij, 11. travnja 1971., br. 126).

Čl. 2.

KUVN je savjetodavno i izvšno tijelo za područje djelatnosti koja se ovim statuom određuje ili koje ordinarij svojom posebnom odlukom naznači.

Naputci i zaključci koje donese KUVN mogu imati obvezujuću snagu samo ako tako odluči i proglasi ordinarij.

 

Čl. 3.

Glavni zadaci KUVN su slijedeći:

 1. a)istraživati i utvrđivati stvarno stanje u Nadbiskupiji u pogledu katoličkog vjerskog odgoja i obrazovanja, te precizirati, pored ostaloga, stvarne potrebe s obzirom na vršenje katehizacije i na uređenje života sukladno vjerskom i moralnom učenju Crkve (vidi: ODK 266a);
 2. b)izraditi program svoga dugoročnoga djelovanja, kao i program jednogodišnjega rada, koji će naznačivati jasne ciljeve, rokove i izvršitelje posebnih zadataka (vidi: ODK 266b);
 3. c)brinuti se za organiziranje, provođenje i unapređivanje katoličkog vjerskog odgoja i obrazovanja djece, mladeži i odraslih u predškolskim i u školskim odgojno-obrazovnim ustanovama različite namjene i stupnja, kao i u okviru župnog apostolata, te davati potrebne smjernice i planirati i konkretne akcije (vidi: ODK 266b);
 4. d)izraditi, odnosno, naznačiti sredstva potrebna za katehetski rad: vjeronaučne udžbenike za različite kategorije učenika, za različitu dob i stupnjeve izobrazbe, i odgovarajuće priručnike za katehete ili vjeroučitelje, te utvrditi posebne programe i planove katehetske pouke za različite skupine vjeroučitelja (vidi ODK 266d);
 5. e)poticati i unapređivati u Nadbiskupije posebne oblike katehetskog djelovanja i katehetske institucije, kao što su: krsni katekumenat, župne staleške pouke, katehetske udruge, i sl. (vidi: ODK 266e);
 6. f)poticati i unapređivati izobrazbu i stručno osposobljavanje i usavršavanje kateheta putem odgovarajućih tečajeva i seminara, odnosno posebnih susreta i predavanja u suradnji s postojećim vjerskim učilištima u Nadbiskupiji (vidi: ODK 266c);
 7. g)brinuti se za osiguranje dovoljnog broja kateheta i potrebnih didaktičkih pomagala i materijalnih sredstava na razini župa, dekanija i nadbiskupije (vidi: ODK 266);
 8. h)voditi brigu o potrebnoj teološko-katehetskoj, psihološko-pedagoškoj i didaktičko-metodološkoj osposobljenosti kateheta, odnosno kandidata za tu službu, i o njihovu trajnom stručnom usavršavanju, vjerničkom ponašanju i vjerskoj praksi;
 9. i)pratiti i unapređivati odvijanje vjerske pouke u školama i odgojno-obrazovnim ustanovama, a u suradnji i u skladu s kompetencijama nadležnih organa ili tijela, dotičnih škola.
 10. j)U suradnji s teološkim učilištima na području BK BIH i nadležnim prosvjetnim ustanovama organizira stručne ispite za vjeroučitelje, rješava pitanja napredovanja vjeroučitelja u službi i mentorske službe.

 

Čl. 4.

KUVN u svom radu surađuje posebno s Katehetskim vijećem BK BiH, zatim s Pastoralnim i Obiteljskim vijećem Nadbiskupije, s Nacionalnim katehetskim uredom i s katehetskim uredima drugih biskupija BK BiH, s visokoškolskim teološkim učilištima i teološkim institutima u Nadbiskupiji.

 

Čl. 5.

U skladu s naznačenim zadacima i nadležnostima KUVN u ime ordinarija uspostavlja i održava potrebne kontakte s mjerodavnim civilnim prosvjetnim tijelima i vlastima, prema postignutim dogovorima i utvrđenim standradima radi na planiranju, organiziranju, provedbi i nadzoru vjerskog odgoja i izobrazbe u državnim školama i ustanovama.

 

II. Sjedište i službeni pečat

Čl. 6.

KUVN ima uredovno sjedište u Sarajevu, u prostorijama koje mu stavi na raspolaganje Nadbiskupski ordinarijat.

Čl. 7.

Službeni pečat za ovjeravanje spisa KUVN je okruglog oblika, promjera 3,5 cm, u kojem u gornjem dijelu uz rub piše:VRHBOSANSKA NADBISKUPIJA, u sredini je: KATEDRALA ispod koje  ravno piše: SARAJEVO i u donjem dijelu uz rub: KATEHETSKI URED.

 

III.   Službe od kojih se sastoji i njihove nadležnosti

 

Čl. 8.

KUVN se sastoji od pročelnika, tajnika i savjetnika.

 

Čl. 9.

Pročelnika KUVN imenuje ordinarij za razdoblje od 3 godine, a na tu službu se redovito  postavlja svećenik, a može biti postavljen i đakon i laik.

Pročelnik je pokretač i animator rada KUVN i cjelokupne katehetske aktivnosti u Nadbiskupiji, i zato na tu službu treba postaviti osobu stručnu za područje rada koje joj se povjerava, i koja će tu službu obavljati odgovorno i s potrebnim žarom.

Pročelnik predstavlja mjesnog ordinarija pred civilnim vlastima i strukturama u stvarima i pitanjima koja treba zajednički s njima rješavati ili uređivati, ukoliko ordinarij u tome ne sudjeluje osobno.

 

Čl. 10.

Pročelnik osobno i neposredno nadzire i brine se za provedbu odluka vezanih za katehizaciju koje donese ordinarij ili druga mjerodavna vlast mjesne Crkve, te propisa o katehizaciji koje donosi vrhovna crkvena vlast.

U tu svrhu pročelnik treba, u dogovoru s odgovarajućim vlastima, pohađati povremeno barem neka mjesta i ustanove i zanimati se za odvijanje vjeronaučne aktivnosti kako vjeroučitelja ili kateheta tako i vjeroučenika. Osim toga, o toj aktivnosti će od vjeroučitelja tražiti redovita godišnja izvješća.

 

Čl. 11.

Na pročelnika također spada da:

 1. a)određuje vrijeme održavanja sjednica KUVN, saziva ih i njima predsjeda;
 2. b)potiče i koordinira rad cijelog KUVN i pojedinih njegovih članova;
 3. c)izvješćuje ordinarija o radu KUVN i o vršenju katehizaciju u Nadbiskupiji;
 4. d)sudjeluje ili pomaže ordinariju u rješavanju personalnih i materijalnih pitanja vezanih za katehizaciju;
 5. e)pribavlja potrebne isprave i na temelju osobnog saznanja i tih isprava predlaže nadležnoj crkvenoj vlasti da nekome izda ili opozove mandat povjere katehetske službe;
 6. f)organizira međusobne susrete svih kateheta ili samo kateheta škola i ustanova određenog stupnja na širem ili užem području Nadbiskupije, kao i njihove susrete s ordinarijem, osobito u vrijeme njegovog pastirskog pohoda pojedinim župama ili dekanijama u Nadbiskupiji;

 

Čl. 12.

Tajnika na vrijeme od 3 godine biraju članovi KUVN između sebe na prvoj sjednici nakon njegovog konstituiranja. Kandidata za tajnika predlaže pročelnik ili bilo koji član KUVN, a ako se većinom glasova nazočnih članova drugačije ne odredi, izbor tajnika se vrši javnim izjašnjavanjem, usmeno ili dizanjem ruke.

 

Čl.13.

Tajnik KUVN pomaže pročelniku i s njim surađuje u svim stvarima u kojima je to potrebno, a na njega osobito spada da:

 1. a)sastavlja zapisnike sjednica KUVN i potpisuje ih zajedno s pročelnikom;
 2. b)vodi korespondenciju s članovima KUVN i šalje im potrebne obavijesti;
 3. c)prikuplja, sređuje i čuva dokumentaciju i građu vezanu za rad KUVN i za sve katehetske djelatnike u Nadbiskupiji;
 4. d)kontaktira s Katehetskim uredima drugih biskupija na području BK BiH i izvan nje, kao i s raznim obrazovnim i drugim institucijama koje se bave djelatnostima važnim za katehizaciju;
 5. e)drži pečat i čuva arhiv KUVN;
 6. f)vrši druge poslove i zaduženja koje mu pročelnik povjeri.

 

Čl.14.

Tajnik KUVN je za svoj rad neposredno odgovoran pročelniku i bez njegova znanja i suglasnosti ne može činiti ili poduzimati ništa što prelazi okvire vođenja redovite administracije naznačene unaprijed, u Čl.12.

 

Čl. 15.

Ako je potrebno, tajniku u njegovu radu može pomagati i druga koja osoba za koju pročelnik dadne svoju suglasnost, bilo da se uzme između članova KUVN ili izvan njega.

 

Čl.16.

Savjetnike koji ulaze u KUVN predlaže pročelnik, a imenuje ordinarij na 3 godine.

Da bi KUVN mogao uspješno ispunjavati svoju zadaću, savjetnici moraju biti doista stručni u predmetu kojim se imaju baviti, vodeći računa o širini i različitosti pitanja i o nužnosti da se odgovornosti razdijele među osobama koje su verzirane i kompetentne za određena područja rada. (vidi ODK 267)

 

Čl. 17.

Imenovanih savjetnika treba biti najmanje 5 koji će biti izabrani između klerika, redovnica i laika (usp.ODK 267).

 

Čl. 18.

Savjetnici, uz opće zadatke ili poslove koji spadaju na KUVN, a koji su naznačeni u čl. 3. zajednički ili pojedinačno vrše i slijedeće:

 

 1. a)promiču, usklađuju i nadziru vjeronaučne aktivnosti na terenu za koji budu zaduženi;
 2. b)organiziraju tečajeve i seminare i druge vidove trajne formacije i usavršavanja katehetskih djelatnika na pojednim područjima nadbiskupije;
 3. c)daju pročelniku prijedloge za popunu i razrješenje službe kateheta u školama i drugim odgojno-obrazovnim ustanovama kao i za rješavanje statusnih i materijalnih pitanja kateheta;
 4. d)kada je potrebno, između sebe biraju povjerenika za kontakte s nadležnim upravnim organima državne vlasti i odgojno-obrazovnih ustanova u kojima se vrši katehetska pouka.

 

Glava druga: PRAVILNIK RADA

 

Čl. 19.

Rad KUVN se odvija kroz razmatranja, raspravljanja i odlučivanja na sjednicama svih članova, te kroz operativno-adminstrativni rad pročelnika i tajnika.

 

I. Sjednice

 

Čl. 20.

Zasjedanja KUVN se redovito održavaju triput godišnje, a po odluci pročelnika ili na traženje barem 3 člana, može zasjedati i više puta.

 

Čl. 21.

Sjednicu KUVN u redovitim prilikama treba sazivati pismeno najmanje 7 dana prije njezina održavanja, a u hitnim slučajevima može se sazvati i na drugi način i u kraćem roku, pazeći samo da većina članova bude moguće sjednici prisustvovati.

 

Čl. 22.

Sjednicama KUVN dužni su prisustvovati svi članovi, a koji bude opravdano spriječen, dužan je o tome obavijestiti pročelnika ili tajnika, po mogućnosti napismeno.

 

Čl. 23.

Pročelnik može na sjednicu KUVN pozvati i druge osobe, ako smatra potrebnim, koje su stručne u premetu o kojem se na sjednici treba razmatrati i donijeti odgovarajući zaključak.

 

Čl. 24.

Dnevni red sjednice sastavljaju pročelnik i tajnik, a njega treba poslati članovima KUVN zajedno s pozivnicom na sjednicu.

 

Čl. 25.

Da bi se na sjednici mogli donositi određeni zaključci i odluke, njoj mora biti nazočno više od polovice članova KUVN.

Zaključci i odluke, ako ih treba na sjednici donijeti, prihvaćaju se javnim izjašnjavanjem ili glasovanjem članova KUVN. A za donošenje određenih odluka ili zaključaka potrebno je da ih prihavti natpolovična većina nazočnih članova.

 

Čl. 26.

Ako na sjednici nije nazočan tajnik, zapisnik o radu sjednice vodi savjetnik najmlađi po dobi. U tom slučaju on s pročelnikom, koji treba uvijek zapisnik prethodno pročitati i odobriti, i supotpisuje dotični zapisnik.

 

Čl. 27.

Zapisnik o radu sjednica, i posebno o donesenim zaključcima i odlukama KUVN, tajnik treba dostaviti ordinariju, a odluke o posebnim zaduženjima pojedinih savjetnika i dotičnim savjetnicima.

 

II. Operativno-administrativni rad

 

Čl. 28.

Operativno-administrativni vid posla KUVN vrše pročelnik i tajnik.

Odgovarajuće spise i izvještaje, prema naputku pročelnika, sastavlja tajnik. Kada se radi o spisima službene naravi koji se dostavljaju crkvenim ili državnim nadleštvima, ili izdaju na traženje djelatnika u katehizaciji, s pročelnikom ih supotpisuje i tajnik, te također ovjerava službenim pečatom.

 

III. Izvješćivanje o radu i materijalni troškovi

 

Čl. 29.

Djelovanje KUVN je od opće važnosti za mjesnu Crkvu i o njemu se mogu objavljivati izvještaji za koje se bude smatralo da je potrebno ili korisno da ih crkvena javnost upozna, te davati odgovarajuće informacije onima kojima su one potrebne i koji ih budu zakonito tražili.

Članovi KUVN trebaju čuvati tajnu o onome i onda kad to sama narav stvari traži, ili kad se izričito odluči da nešto nije za javnost.

 

Čl. 30.

O eventualnom honoriranju osobnog rada članova KUVN odlučuje ordinarij, a materijalni troškovi vezani uz putovanja bilo na sjednice bilo na druge zadatke na terenu, ili uz obavljanje operativno-administrativnih poslova KUVN, snosit će Ekonomat Vrhbosanske nadbiskupije.

 

ZAVRŠNA ODREDBA

 

Čl. 31.

Ovaj Statut, razmotren i predložen na sjednici Katehetskog vijeća BK BiH dana 18. svibnja 1999., odobrava i potvrđuje vrhbosanski nadbiskup kardinal Vinko Puljić, a stupa na snagu 30. kolovoza 2000. godine.

U Sarajevu, 30. kolovoza 2000.

 

                                                                                              Vinko kardinal Puljić

                                                                                              nadbiskup vrhbosanski